Metodologia

Tot seguit detallem els Mitjans Generals que contemplarem a «Troballes» per dur a terme els Objectius Generals proposats.

• Cohesió del grup per afavorir un bon clima de treball.

• Atenció individualitzada que es concretarà en un projecte individual d’inserció adient a cada una de les persones ateses i el seguiment per part de l’equip de professionals de «Troballes».

• Atenció compensatòria i seguiment del procés formatiu.

• Establiment de nous programes per anar cobrint les necessitats detectades.

• Seguiment personal per part dels professionals del projecte.

• El treball com a mitjà per desenvolupar l’autoestima.

• El grup com a espai de relació, de compartir experiències.

• Coordinació amb Atenció Primària, CECAS, Càritas Diocesana i altres institucions que puguin derivar treballadors.

• Màrketing cap al sector empresarial.

• Connexió (tècnica) entre les Institucions que gestionen l’ocupació.

• Consecució de llocs de treball (si és necessari de nova creació).

• Connexió amb ofertes de treball i empreses.

• Els voluntaris com a punts de referència pels treballadors per la seva dedicació i vida social que porten.

Les activitats formatives previstes en funció dels objectius que pretenem són:

a) Mòduls formatius equivalents a l’etapa instrumental de Formació bàsica de les escoles d’adults del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Es treballaran les àrees de Llengua i Matemàtiques. (Temporització : 6 hores setmanals).

b) Mòduls de competència professional, habilitats laborals, etc. Es desenvoluparan en funció del lloc que ocupin: selecció de roba usada, bugaderia, acabats, planxa, gestió d’estocs i magatzem. (Temporització: 5 hores diàries).

c) Treball en grup. En tots aquells espais on el grup realitzi una tasca es potenciaran les habilitats socials. (Temporització: 2 hores a la setmana).

d) Està previst un descans de 20 minuts diaris en el qual no s’obviarà el treball pedagògica de relació.